17. Ξεκινώ καλά αλλά μετά …. γιατί ρωτώ; (!!)


17.  Ξεκινώ καλά αλλά μετά …. γιατί ρωτώ; (!!)

Εδώ έχουμε ένα κλασσικό λάθος που γίνεται συχνά, σχεδόν πάντα από ανθρώπους που ευρίσκονται στο μικρο-μεσαίο επίπεδο γνώσης της αγγλικής – πολλές φορές και πιο πάνω!

Example:

He asked: Where does Mary go every Sunday morning? ( Ευθύς λόγος)

He asked where does Mary go every Sunday morning. (Λανθασμένη μεταφορά στον Πλάγιο λόγο)

He asked where Mary went every Sunday morning. (Σωστή μεταφορά στον Πλάγιο λόγο)

Example:

She asked: Why are you so nervous? She asked why was he so nervous. (Λανθασμένη μεταφορά στον πλάγιο λόγο.)

She asked why he was so nervous. (Σωστή μεταφορά στον Πλάγιο λόγο.)

Συμπέρασμα:

Όταν μεταφέρουμε μία ερώτηση από ευθύ σε πλάγιο λόγο η ερωτηματική μορφή του ρήματος αλλάζει σε καταφατική.

Ένα ακόμη παράδειγμα:

Peter asked: Mary, when will you move to your new flat?

Σωστή μεταφορά στον Πλάγιο λόγο: Peter asked Mary when she would move to her new flat.

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Πως λέμε .... ; (1 - 102), Nick's Grammar and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s