Present Continuous / Ενεστώς διαρκείας


Δύσκολος χρόνος, μας βασανίζει!

Ο PresentContinuous ή PresentProgressive ( Ενεστώτας διαρκείας) είναι ένας από τους 12 χρόνους στην Αγγλική γλώσσα. Στην Ελληνική γλώσσα οι χρόνοι είναι 8.

Λέμε στην Ελληνική:

1. Κολυμπώ στη θάλασσα κάθε πρωί. (αναφερόμαστε σε μια δραστηριότητα που επαναλαμβάνεται καθημερινά)

2. Κολυμπώ στη θάλασσα τώρα. (αναφερόμαστε σε μια δραστηριότητα που εξελίσσεται τώρα)

Όπως βλέπετε και στις 2 προτάσεις στην Ελληνική, το ρήμα είναι το ίδιο, κολυμπώ …. αναφερόμαστε όμως σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια (η 1η πράξη επαναλαμβάνεται κάθε μέρα ενώ η 2η εξελίσσεται τώρα). Θα ήταν ευκολότερο αν οι δύο πράξεις αποδίδονταν στην Ελληνική με διαφορετική ‘μετάφραση’. Είμαστε όμως αναγκασμένοι να λέμε ΚΟΛΥΜΠΩ και για τις δύο χρονικά διαφορετικές περιπτώσεις ενώ στην ουσία εννοούμε διαφορετικά πράγματα! Στην Ελληνική ο τύπος του ρήματος παραμένει ο ίδιος (Β’ συζυγία, οριστική του ενεστώτα της ενεργητικής φωνής). 

Τώρα στην Αγγλική:

1. I swim in the sea every morning / Κολυμπώ στη θάλασσα κάθε πρωί.

2. I am swimming in the sea now. / Κολυμπώ στη θάλασσα τώρα.

Στη 2η πρόταση το ρήμα παρουσιάζεται με την προσθήκη ενός τύπου του βοηθητικού ρήματος TO BE, δηλαδή το am και την κατάληξη –ing…..  Έχουμε προσθέσει το α’ πρόσωπο του βοηθητικού ρήματος TO BE και την κατάληξη –ing (διπλασιάζοντας το τελικό γράμμα –m). Γιατί το κάνουμε αυτό;  

Επομένως πριν διατυπώσουμε π.χ. τη φράση “Κολυμπώ …… ” πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζουμε πότε ‘γίνεται’ η πράξη δηλαδή σε ποια χρονικά πλαίσια τοποθετούμε την πρότασή μας. Η Ελληνική γραμματική δεν έχει κάποιο χρόνο που να δηλώνει ότι μια πράξη γίνεται τώρα. Ο μόνος ‘ενεστώτας’ που έχει η Ελληνική γλώσσα είναι ο ‘ενεστώτας’ που όλοι γνωρίζουμε δηλαδή   «παίζω», «τρέχω», «διαβάζω», «οδηγώ» κλπ.

Present Continous

Present Continuous

Επομένως πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να εντοπίζουμε πότε εξελίσσεται η πράξη και μόνο τότε να καταφεύγουμε σε μία από τις δύο φράσεις δηλαδή I swim in the sea every morning ή I am swimming in the sea now.  

Παράδειγμα. «Η Μαίρη οδηγεί αυτοκίνητο» 

Αναγκαστική νοερή ερώτηση πριν σχηματίσουμε την πρόταση. –Πότε;

Αν η Μαίρη οδηγεί αυτοκίνητο τώρα θα πούμε: «Mary is driving a car now»

Αν όμως θέλουμε να δηλώσουμε ότι η Μαίρη οδηγεί αυτοκίνητο γενικά τότε θα πρέπει να πούμε: Mary drives a car.

Επομένως είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε πότε γίνεται μια πράξη ώστε να είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε τους σωστούς γραμματικούς μηχανισμούς για να μην κάνουμε λάθη όπως:

Mary drives a car now (και να χρησιμοποιούμε Present Simple) ή Mary is driving a car every morning (και να χρησιμοποιούμε Present Continuous)

Γενικό συμπέρασμα για τον PresentContinuous:

Περιγράφουμε πράξεις:

1.  Που γίνονται τη στιγμή που μιλάμε:

 • Look! The taxi is stopping!
 • My mum is baking a chocolate cake right now.

2.  Που γίνονται προσωρινά:

 • They are staying with us for Christmas.
 • Jane is working nights all this week.

3.  Προγραμματισμένες να γίνουν στο μέλλον:

 • Tom is flying to London next week.
 • Tom’s dad is buying a new fishing rod tomorrow.

Μικρή σημείωση: Συχνά μου γράφετε ‘Να χρησιμοποιώ ‘going to’ ή ‘present continuous’ … έχω πρόβλημα!’

Μην αγχώνεστε! Αν έχετε ήδη σχεδιάσει να κάνετε κάτι και, φυσικά, γνωρίζετε πότε, πως, γιατί κτλ. θα το κάνετε…τότε να χρησιμοποιείτε ‘ present continuous’ , πάντα με χρονική λέξη, φράση κτλ.

Παράδειγμα: My mum and I are eating at the local restaurant tonight.

Αν δεν έχετε ‘σίγουρο πλάνο’ τότε να χρησιμοποιείτε και τους δύο τύπους. Θα είστε ασφαλείς!

4. Συνήθειες ή καταστάσεις που είναι ενοχλητικές:

 • You are always leaving your shoes in the middle of the room!
 • Mary is always interrupting me when I speak!

* Θέλω να θυμάστε ιδιαίτερα:

Αν και σας έχω ήδη αναφέρει ότι ο Present Continuousδείχνει‘ μία πράξη που γίνεται τη στιγμή που μιλάμε, τα παραδείγματα 2a και 2b δηλώνουν ότι οι πράξεις που αναφέρονται εκεί δε γίνονται αναγκαία εκείνες ακριβώς τις στιγμές! Με άλλα λόγια υπάρχει κι αυτή η περίπτωση (κυρίως για τους προχωρημένους).

Key Words: (λέξεις που μας βοηθούν να εντοπίζουμε ή να σχηματίζουμε τον ενεστώτα διαρκείας)

 • now – at the moment
 • right now – listen!
 • at present – shsss!
 • this term – look!
 • tonight – these days
 • today – this week

Exercises / Examples

1. Peter ___is playing ___(play) with his toys at the moment.

2. The little girl ___ is drawing ____(draw) a funny picture.

3. Grandmother ___is staying __(stay) with us until spring.

4. I’m angry with Tom. He __ is talking ___(talk) during the lesson!

5. Tonight we __ are going ___(go) to the cinema. There is a good film on.

6. Look! The cat ___ is chasing ___ (chase) a tiny, little house mouse.

7. Shsss! Put your voice down! The baby ___ is sleeping ___ (sleep).

8. At present my parents ___ are not thinking ____(not think) of going on holiday.

9. This term my brother __ is doing __(do) very well at school.

10. Listen! There is a bird in our garden. It ___ is singing ___(sing).
Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in Nick's Grammar and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Present Continuous / Ενεστώς διαρκείας

 1. Maria Pavlou says:

  Very good explanations! Good work.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s