Έμεινα … πίσω!


Θέλει να μάθει ο/η ‘messy12’ πως λέμε ‘έχω μείνει πίσω με τα μαθήματά μου’. Συνεχίζοντας, ρωτάει, αν λέμε ‘stay down  ή ‘stay behind ή ‘fall behind.

-Θα τα βάλω σε μια σειρά.

  • Λέμε stay down όταν θέλουμε να πούμε:

Η κόρη μου έμεινε στην ίδια τάξη. Δε διάβαζε καθόλου!

I cant stay behind forever

I cant stay behind forever

 

My daughter stayed down this year. She hardly studied anything!

  • Λέμε stay behind όταν θέλουμε να πούμε:

Ο Πέτρος έπρεπε να μείνει βάση. Δεν ήταν σε θέση να ανέβει στο βουνό.

Peter had to stay behind. He wasn’t able to climb the mountain.

  • Λέμε fall behind όταν θέλουμε να πούμε:

Η Μαρία δε μπόρεσε να πληρώσει όλες τις δόσεις. Έμεινε πίσω.

Mary couldn’t pay all the monthly installments. She fell behind with the payments.

Ο Timothy δε μπορούσε να τρέχει στον ίδιο ρυθμό. Έμεινε πίσω.

Timothy couldn’t keep up with the rest of the joggers. He fell behind.

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in πωςλέγεται and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s