Έμεινα … πίσω!


Θέλει να μάθει ο/η ‘messy12’ πως λέμε ‘έχω μείνει πίσω με τα μαθήματά μου’. Συνεχίζοντας, ρωτάει, αν λέμε ‘stay down  ή ‘stay behind ή ‘fall behind.

-Θα τα βάλω σε μια σειρά.

  • Λέμε stay down όταν θέλουμε να πούμε:

Η κόρη μου έμεινε στην ίδια τάξη. Δε διάβαζε καθόλου!

I cant stay behind forever

I cant stay behind forever

 

My daughter stayed down this year. She hardly studied anything!

  • Λέμε stay behind όταν θέλουμε να πούμε:

Ο Πέτρος έπρεπε να μείνει βάση. Δεν ήταν σε θέση να ανέβει στο βουνό.

Peter had to stay behind. He wasn’t able to climb the mountain.

  • Λέμε fall behind όταν θέλουμε να πούμε:

Η Μαρία δε μπόρεσε να πληρώσει όλες τις δόσεις. Έμεινε πίσω.

Mary couldn’t pay all the monthly installments. She fell behind with the payments.

Ο Timothy δε μπορούσε να τρέχει στον ίδιο ρυθμό. Έμεινε πίσω.

Timothy couldn’t keep up with the rest of the joggers. He fell behind.

About Nick Papadodimas

Independent E-Learning English Professional, Author & Community Blogger
This entry was posted in πωςλέγεται and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s