Πονάω … παντού!!


Μου γράφει ο/η ‘seagull’ :

–      Πως λέμε ‘ Έχω ένα φοβερό πονοκέφαλο ’ ;

Όταν έχουμε ένα ήπιο πονοκέφαλο λέμε:

‘I’ve got a mild headache. It’s not that bad.

Όταν έχουμε ένα επίμονο πονοκέφαλο που δεν υποχωρεί και σχεδόν μας ‘τρελαίνει’ λέμε:

  •   I’ve got a splitting (που μου ‘σχίζει’ το κεφάλι) headache!
  •   I’ve got a terrible (τρομερό) headache!
  •   I’ve got a nagging (επίμονο κ’ ενοχλητικό) headache.

Και με την ευκαιρία αυτή θα σου δώσω και μερικούς ακόμα τύπους ‘πόνων’ !

Cramp: I was running and suddenly I got a cramp in the calf of my leg.

Colic: When my son was a baby he suffered with colic.

Crick: When I woke up in the morning I had a crick in my neck and it was painful to move my head.

Cramps: Many young women have cramps during the first days of their period.

Bellyache: Bellyache is a pain in your lower abdomen.

Eye strain: If you read for many hours you may get eyes train.

Dead leg: I fell asleep in the chair and woke up with a dead leg.

Earache: Mary had earache caused by an ear infection which was very painful.

Migraine: Migraines give you very bad headaches.

Period pains: see cramps

Tennis elbow: Some professional tennis players suffer from tennis elbow which is a dull pain around the elbow area.

Pins and needles: Holding a phone for a long period of time can give you pins and needles.

Here Comes the Pain (song)

Here Comes the Pain!

Sciatica: Sciatica is a pain resulting from a trapped nerve which runs from the lower back down the leg.

Growing pains: Many children going through puberty suffer from growing pains because their bodies grow at such a fast rate.

Sting: A bee sting can be very painful.

Stitch: Sometimes when out jogging you can get a sudden sharp pain in your side which is called a stitch.

Stomach ache: If you eat very spicy food it can cause stomach ache.

Writer’s cramp: When writing my thesis by hand for university I suffered from writer’s cramp in my right hand.  

Toothache: I had a cavity in my tooth which caused me chronic toothache.

Electric shock: If you touch a bare electrical wire you are very likely to get an electric shock.

Lumbago: Lumbago can be very painful causing great pain in your lower back.

Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in πωςλέγεται and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s