Αδάμ…;


Question by ‘penfriend12’: Τι σημαίνει ‘I don’t know him from Adam’;

My reply to ‘penfriend12’: Είναι μια μικρή φράση που υποδηλώνει ότι δε γνωρίζουμε (ή αναγνωρίζουμε) κάποιον ή κάποια. Υπάρχει σε χρήση (όχι εκτενώς) πολλά χρόνια.

William Blake - Elohim Creating Adam - WGA2219

Elohim Creating Adam 

Ίσως κεντρίζει το ενδιαφέρον επειδή περιέχει τη λέξη ‘Adam’ (Αδάμ).

Μερικάπαραδείγματα:

  • He is a total stranger to me. I don’t know him from Adam!
  • I’ve been buying bread here for a long time and I’ve never seen the owner. I wouldn’t know him from Adam.
  • Who is that young man smiling at us? I don’t know him from Adam.

Enhanced by Zemanta
Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in πωςλέγεται and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s