…..απένταρος…;Qustion by ‘fran’:Πως λέμε 'απένταρος' στα Αγγλικά?’
My reply to ‘fran’: Όπως αντιλαμβάνεσαι αυτό που θέλεις είναι μια καθημερινή, αρκετά ‘λαϊκή’ φράση.
Υπάρχουν αρκετές:
  • To be broke : I need to buy a new dress for the party but I’m broke.
  • To be skint: I’ve spent all my money and now I’m skint.
  • Penniless: People who live on the streets are usually penniless.
  • Haven’t got a penny to my name: I lost my job last month and now I haven’t got a penny to my name.

Pile Of $ Money Bags Sitting In Freshly Dug Hole In Suburban Back Yard-Getti

  •  Stony-broke: Sorry, I can’t lend you any money, I am stony-broke.
  • Haven’t got two pennies to rub together: I paid all my bills and now I haven’t got two pennies to rub together.
  • Dirt-poor: There are many people in the country who are dirt-poor because of the economical crisis.
Advertisement

About Nick Papadodimas

Community Blogger
This entry was posted in πωςλέγεται and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s